... 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády Mladý historik obsadila naše studentka Jana Menšíková

Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020-2021

 1. PZ proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.
 2. Konkrétní termín jejich konání stanoví MŠMT.
 3. PZ se budou skládat z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
 4. Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 5. Přijímací zkoušky vyhodnocuje stejně jako doposud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 6. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní.
 7. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole.
 8. Škola má 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů (pod přiděleným registračním číslem).
 9. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 10. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
 11. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
 12. Ředitel má možnost přijmout uchazeče podle výsledného pořadí na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků.
 13. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
 14. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
 15. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

Odkaz na informace ministerstva školství

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla