... náš absolvent Augustin Žídek, student University of Cambridge, přednášel ve škole o Texu

Výchovná komise

4. února 2013 byla ustavena výchovná komise, která bude mít za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu žáků při vzdělávacím procesu.

V převážné míře se bude zabývat problémy, které řešil třídní učitel, a přesto nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání výchovné komise vyplývají též z jednání pedagogické rady.

Za svůj hlavní cíl si klade řešit neomluvenou absenci žáků a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy.

V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti apod.). Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i 
s dalšími institucemi (PPP, OSPOD atd.).

V případě mimořádné situace bude schůzka komise svolána v nejbližším možném termínu na základě domluvy s jejími účastníky. Svolání schůzky iniciuje výchovná poradkyně na základě podnětů třídního učitele či ostatních učitelů nebo na základě jednání pedagogické rady.

Výchovná komise bude pracovat v tomto složení:

  • výchovná poradkyně
  • školní metodička prevence
  • ředitelka školy či její zástupkyně
  • příslušný třídní učitel

Ve vážnějších případech může být součástí komise i pracovník sociálně-právní ochrany dětí, psycholog, zástupce rady školy atd.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 4. února 2013

PaedDr. Šárka Magnusková
výchovná poradkyně

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla